U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

AGENDA

10-01-2023
Kennisavond Kwalituur Paardenvoeding te Waalwijk: Hulpteugels

 

17-12-2022
PAARDologie, wat beweegt mijn paard? te Poppel
Stretchen en core
stability

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
Dienstverlener -> Equibody, gevestigd te Berlicum.
Dienst -> het masseren van paarden met mogelijk één of meerdere spierproblemen, onderhoudsmassage, behandeling dry needling, het
plaatsen van functionele tape, behandeling lymfedrainage en/of behandeling magneetveldtherapie.
Klant -> de wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd
Opdracht -> een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Equibody in het kader
van het welzijn van het paard.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle overeenkomsten tussen Equibody enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene
voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van
de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Equibody zijn bevestigd.
b. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van
kracht.
c. Wanneer door Equibody gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel
uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Equibody op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden
voor de toekomst onverlet. Ook indien Equibody één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast,
kan de betrokkene klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Equibody aan de klant zal leveren omvat de massage van een paard, behandeling manuele lymfedrainage van een
paard, behandeling dry needling van een paard, het gebruik van magneetveld therapie op een paard of het plaatsen van een functionele tape
zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de
geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
c. Equibody stelt geen diagnoses en iedere vorm van massage is op geen enkele manier een vervanging van veterinaire zorg.

Artikel 5. Annulering
Annulering van een massagebehandeling dient uiterlijk 1 kalenderdag voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
Daarbij kan door Equibody 15% van de behandelingskosten voor de te annuleren dienst(en) bij de klant in rekening gebracht worden, indien er
geen nieuwe afspraak gemaakt wordt. Indien annulering niet of te laat geschied worden de volledige behandelingskosten in rekening gebracht.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant bij paardensportmassagebehandeling
a. De klant zal een geschikte ruimte van minimaal 3×3 meter (het liefst afgeschermd) ter beschikking stellen om de behandeling uit te kunnen
voeren.
b. Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.
c. De klant zorgt ervoor dat het paard schoon en droog is.
d. De klant zorgt ervoor dat het paard in de dagen vlak vóór de behandeling niet behandeld is met glansspray.
e. De klant dient het vervolgadvies qua beweging en training op te volgen.

Artikel 7. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen en op de website vermelde tarieven worden geleverd.
b. Equibody maakt gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling van de Belastingdienst en is derhalve vrij gesteld van BTW.

Artikel 8. Facturering en betaling
a. Tenzij de betaling contant is voldaan of anders is overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op
verrekening, middels een bankoverschrijving aan Equibody te betalen.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in gebreke. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de
wettelijke rente verschuldigd.
c. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
a. Equibody is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet
aan Equibody kunnen worden toegerekend.
b. Equibody is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling indien klant zich niet aan de in artikel 6 genoemd regels houdt.
c. Equibody is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.
d. Equibody is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.